Uudised

Aegviidu ja Anija valla ühinemislepingu ning Aegviidu valla arengukava avalik väljapanek Küsitluse läbiviimisest

03.10.2016

 

Aegviidu valla ja Anija valla ühinemislepingu ja selle lisade avalik väljapanek on perioodil      19. september 2016 kuni 9. oktoober 2016 Aegviidu Vallavalitsuses aadressil Kase tn 10 ja Aegviidu raamatukogus Piibe mnt 13 ning Aegviidu valla veebilehel www.aegviidu.ee.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada 9.oktoobrini 2016 elektroonselt aadressil: aegvv@aegviidu.ee ning paberkandjal Aegviidu raamatukogus Piibe mnt 13 asuvasse Aegviidu Vallavalitsuse postkasti või posti teel aadressil: Kase tn 10, Aegviidu, 74501 Harjumaa.

 

Aeviidu valla 2017-2021 arengukava eelnõu on avalikustatud valla veebilehel www.aegviidu.ee –avalik profiil-arengukava ja paberkandjal Aegviidu Raamatukogus ning vallavalitsuses.
Ettepanekuid saab esitada 9.oktoobrini 2016 ülaltoodud aadressidel.
 

Elanike arvamuse väljaselgitamine (küsitlus) Aegviidu ja Anija valla ühinemise kohta toimub elektrooniliselt perioodil 10.oktoober kuni 13.oktoober 2016 ja küsitluspunktis 14-ndal ja 16-ndal oktoobril. Küsitluspunkt asub Aegviidu Raamatukogus ja on avatud 14.oktoobril 12.00-20.00 ja 16.oktoobril 10.00-18.00
Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks (16.oktoober 2016)  vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse   kantud elukoha andmetel elab püsivalt Aegviidu valla haldusterritooriumil. Küsitlusest ei saa osa võtta isik, kes on: 1)valimisõiguse tähenduses tunnistatud teovõimetuks või 2)kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.
Küsitlust korraldab vallavalitsuse poolt moodustatud 4-liikmeline komisjon.
Küsitluse läbiviimiseks koostab vallavalitsus rahvastikuregistri andmete põhjal küsitluses osalejate nimekirja, kuhu kantakse järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress. Lisaks on nimekirjas lahter, kuhu isik küsitluslehe saamisel annab allkirja.
Küsitluspunktis on küsitluskast küsitluslehtede kogumiseks ja kabiin, mis võimaldab küsitluslehe salajast täitmist.
Küsitluse päeval võib isik, kelle tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus ei võimalda tulla küsitluspunkti, taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotlus esitatakse komisjonile  hiljemalt 3 tundi enne küsitluspunkti sulgemist küsitluse viimasel päeval;  taotlust esitada ka telefonil 5222764.
Küsitluspunktis antakse küsitluses osalejale küsitlusleht kehtiva isikut tõendava dokumendi esitamisel. Küsitluslehele on kantud küsimus, kas valla elanik pooldab Aegviidu ja Anija valla ühinemist. Vastata saab vastusevariantidega „jah“ ja „ei“. Lisaks saab küsitluslehel anda arvamuse, kas pooldatakse uue valla nimena „Anija“ või „Kõrvemaa“ (kui Rahandusministeeriumi j.a. kohanimenõukogu annab valla nimele „Kõrvemaa“ eitava seisukoha, siis küsitlust valla nime osas ei toimu). Pärast küsitluslehe täitmist murrab küsitluses osaleja küsitluslehe kokku ning annab selle komisjoni liikmele, kes paneb kokkumurtud küsitluslehe esimesele leheküljele komisjoni pitsati jäljendi, misjärel laseb küsitluses osaleja küsitluslehe ise küsitluskasti. Küsitluslehe rikkumise korral tuleb küsitlusleht tagastada komisjonile, kes  teeb küsitluslehele küsitleja juuresolekul märke „Tagastatud“ ning väljastab täitmiseks uue küsitluslehe.
Kui küsitluses osaleja on oma arvamuse andnud nii elektrooniliselt kui ka küsitluslehel, loetakse kehtivaks küsitluslehel antud arvamus ning elektrooniline arvamus tühistatakse.
Elektrooniline küsitlus toimub veebikeskkonnas www.volis.ee, mis on ligipääsetav valla veebilehelt ja Facebook´is küsitluse elektrooniliseks toimumiseks määratud päevadel, s.o. 10.oktoobrist 2016 kell 8.00 kuni 13.oktoobri 2016 kella 20.00-ni. Küsitluses saab osaleda vaid isiklikult indentifitseerides ennast ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Elektroonilise küsitluse korral on võimalik varasemat arvamust muuta elektroonilise küsitlusperioodi jooksul või tehes seda küsitluspunktis küsitluslehel arvamuse andmisega. Infotehnoloogilist abi elektroonilise küsitluse ajal saab kella 8.00 – 17.00-ni telefonil 58860137 (AS Andmevara) ja 17.00-20.00 telefonil 5222764.

Vallasekretär Anne Loik

Tagasi