Tutvustus
Sümboolika
Pildigalerii
Uudised
Avalikud üritused
Ajalugu
Aukodanikud
Avalik profiil
Valimised
Kontaktid
Valla poolt osutatavad teenused ja nende tasu määrad
Aegviidu ja Anija valdade ühinemisleping
   
Can't parse line!
 
 
Uudised
EST » Üldinfo » Uudised
Prindi
     
 

Harju Maavalitsus teatab Harju maakonnaplaneeringu 2030+ ja kekskonnamõju strateegilise hindamise (KHS) aruande avalikustamisest

13.07.2016

Harju Maavalitsus teatab Harju maakonnaplaneeringu 2030+ ja kekskonnamõju strateegilise hindamise (KHS) aruande avalikustamisest.

 

Harju maavanem võttis 29.06.2016 korraldusega 1625-k vastu Harju maakonnaplaneeringu 2030+ ning korraldab maakonnaplaneeringu ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avaliku väljapaneku. 

 

Harju maakonnaplaneering on algatatud Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337 ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH) on algatatud Harju maavanema 30.07.2013 korraldusega nr 1395-k „Harju maakonnaplaneeringu 2030+ keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamine“.

 

Harju maakonnaplaneering on sarnaselt üleriigilisele planeeringule koostatud ajalise perspektiiviga 2030+.

 

Maakonnaplaneeringu eesmärk on suunata maakonna kestlikku ruumilist arengut, mis loob tasakaalustatud ruumistruktuuri ning elukvaliteedi olukorras, kus maakonna asustus on jaotunud ebaühtlaselt ja elanikkond on pikema ajaperioodi jooksul kahanemas ning vananemas. Eesmärk on tasakaalustada riiklikke ja kohalikke huvisid, arvestades seejuures kohalike arenguvajaduste ja –võimalustega, ning anda suunised kohalikul tasandil ruumilise arengu kavandamiseks, tuues tasakaalustatud arengu kontekstis välja olulised riikliku tasandi vajadused. Maakonnaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisel. Planeeringulahendus arvestab KSH aruandega, milles käsitletakse maakonnaplaneeringus kavandatud tegevustega kaasnevaid keskkonnaalaseid, sotsiaalseid, kultuurilisi ja majanduslikke kaalutlusi olulise negatiivse keskkonnamõju vältimiseks või leevendamiseks. Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, millega kaasneb piiriülene keskkonnamõju.

 

Harju maakonnaplaneeringu 2030+ kehtestaja on Harju maavanem, maakonnaplaneeringu koostaja (koostamise korraldaja) on Harju  Maavalitsus (Roosikrantsi tn 12, 15077 Tallinn, telefon 611 8640, e-posti aadress info@harju.maavalitsus.ee) ja koostajaks ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviijaks OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja Plats 8, 51004 Tartu).

 

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimub ajavahemikul 25.07 – 22.08.2016. Digitaalselt on materjalid kätte saadavad Harju Maavalitsuse koduleheküljel https://harju.maavalitsus.ee/harju-maakonnaplaneering-2030-1. Paberkandjal materjalidega on võimalik tutvuda Harju Maavalitsuses ning maakonna kohalikes omavalitustes tööpäeviti tööajal.

 

Avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad:

 

  • Harju maakond, sh Tallinn - 12.09.2016 kell 14.00 (asukoht – Harju Maavalitsus; Roosikrantsi tn 12, Tallinn, III korruse saal).
  • Ida-Harjumaa - 12.09.2016 kell 18.00 (asukoht – Kose Kultuurikeskuses, Hariduse tn 2, Kose alevik).
  • Lääne-Harjumaa - 13.09.2016 kell 18.00 (asukoht – Keila Linnavalitsuse saalis, Keskväljak 11, Keila linn)

 

Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi maakonnaplaneeringu ja KSH aruande kohta saab esitada avaliku väljapaneku jooksul kuni 22.augustini 2016 aadressil Harju Maavalitsus, Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn või e-posti aadressil info@harju.maavalitsus.ee.